Išankstinė rezervacija

Įžanga

„Moller Baltic Import SE“, oficiali „Volkswagen“ importuotoja Lietuvoje (adresas Duntes iela 3, Riga, LV-1013, reg. Nr. 40103176283), siūlo galimybę internetu rezervuoti išskirtinį ribotos „Volkswagen ID.3“ Pirmosios specialiosios laidos modelį. „ID.3“ pasaulinė premjera įvyks 2019 m. rugsėjo mėn., ir planuojama, kad Lietuvoje prasidės 2020 metų vasarą. Išankstine rezervacija suteikiama išskirtinė galimybė tapti vienu iš pirmųjų Klientų, kurie bus kviečiami iš anksto užsisakyti ribotos „ID.3“ Pirmosios specialiosios laidos modelį prieš tai padarant kitiems asmenims. 

Siekdamas užtikrinti Išankstinę rezervaciją Klientas sumoka Išankstinės rezervacijos mokestį – 1 000 €. Visas Išankstinės rezervacijos mokestis bus grąžintas Klientui per 5 dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo arba atšaukimo formos pateikimo, o bet kuriuo kitu atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo oficialios serijos modelio išankstinio užsakymo pradžios 2020 metų kovo mėnesio pabaigoje.

Prieš pradėdamas Išankstinę automobilio rezervaciją, Klientas įsipareigoja perskaityti šias Išankstinės rezervacijos sąlygas ir tęsti išankstinę rezervaciją tik tuo atveju, jei jis su jomis sutinka. Nesutikęs su Išankstinės rezervacijos sąlygomis, Klientas negali tęsti išankstinės rezervacijos.

„Moller Baltic Import SE“ ir Klientas toliau kartu vadinami Šalimis.

1. Apibrėžtys

Šiame skyriuje apibrėžtos sąvokos, prasidedančios didžiosiomis raidėmis, Išankstinės rezervacijos sąlygose vartojamos tiek vienaskaitos, tiek daugiskaitos forma, turi šias reikšmes:

„Klientas“ – Volkswagen ID. interneto svetainės, esančios adresu www.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt, vartotojas, privatus asmuo arba įmonės darbuotojas, veikiantis savo vardu, gyvenantis Lietuvoje, ir kuris nėra nei „Moller Baltic Import SE“, nei įgaliotojo „Volkswagen“ tinklo nario atstovas, nei partneris, nei tokio darbuotojo ar atstovo šeimos narys, arba, apskritai, asmuo, negalintis pasinaudoti tarifų privalumais dėl jo ryšio su „Moller Baltic Import SE“ arba su koncesininku, priklausančiu „Volkswagen“ tinklui.

„Atstovas“ – įgaliotasis „Volkswagen“ prekės ženklo tinklo atstovas, kurį Klientas pasirinko per Išankstinės rezervacijos procesą. Atstovas atitinka visus įgaliotuosius „Volkswagen“ tinklo elektros platintojus Lietuvoje. Prieš Klientui patvirtinant savo pasirinktą Atstovą, interneto svetainės skiltyje www.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt atsiranda išsami informacija apie Kliento pasirinktą Atstovą.

„Automobilis“ – „Volkswagen ID.3“ Pirmosios specialiosios laidos automobilis, kurio išankstiniam užsakymui pagal Išankstinę rezervaciją numatyta data yra 2020 metų sausio mėnesio pabaiga, ir kurį Klientas gali iš anksto rezervuoti per Išankstinės rezervacijos svetainę adresu ww.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt. „ID.3“ Pirmoji specialioji laida apribota Lietuvoje 20 automobilių. Pasaulinė naujojo „Volkswagen ID.3“ premjera numatyta 2019 m.  rugsėjo mėn. 

„Išankstinė rezervacija“ – tai galimybė, kuria Klientui siūloma iš anksto rezervuoti Automobilį (Pirmosios specialiosios laidos) internetu, svetainės puslapyje www.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt, prieš pasaulinė premjerą ir oficialią serijos modelio išankstinio užsakymo pradžią, sumokant 1 000 € Išankstinės rezervacijos mokestį.

„Kliento kelionė“ – tai maršrutas, siūlomas Klientui specialioje interneto svetainės www.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt skiltyje, skirtoje jam pradėti Automobilio Išankstinę rezervaciją.

2. Objektas

Išankstinės rezervacijos sąlygos, taip pat dokumentai, su kuriais jos susijusios, skirti apibrėžti sąlygas, pagal kurias Klientas gali pasinaudoti galimybe užsisakyti Automobilį per tam skirtą interneto svetainę adresu www.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt.

Klientas pripažįsta, kad jam buvo suteikta visa svarbi informacija, susijusi su Automobiliu ir Išankstine rezervacija, prieš pradedant galimą Išankstinę rezervaciją.

Klientas pripažįsta ir sutinka, kad visos Automobilio charakteristikos, pvz., kaina arba tiksli išankstinio užsakymo data, gali būti nežinomos Išankstinės rezervacijos dieną, kad jo sprendimas pradėti Išankstinę rezervaciją bus priimtas remiantis tik Išankstinės rezervacijos dieną turima informacija, apibendrinta tam skirtoje svetainėje websitewww.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt prieš patvirtinant Išankstinę rezervaciją, ir įtraukta į patvirtinimo el. laišką, ir kad jis turi galimybę nemokamai atšaukti Išankstinę rezervaciją pagal 9 straipsnyje TEISĖ Į IŠANKSTINĖS REZERVACIJOS ATSISAKYMĄ, ATŠAUKIMĄ IR MOKESČIO GRĄŽINIMĄ nustatytas sąlygas.

Klientas pripažįsta ir sutinka, kad Išankstinė rezervacija skiriasi nuo Automobilio užsakymo, ir kad jei jis nuspręs pradėti Automobilio, kuriam taikoma jo Išankstinė rezervacija, užsakymą, Klientas bus atsakingas už kreipimąsi į jo pasirinktą Atstovą, kad galėtų vykdyti Automobilio užsakymą ir pirkimo sutartį. 

3. Sutarties dokumentai

Kliento atliekama Automobilio Išankstinė rezervacija reiškia visišką ir iki galo vykdomą šių Išankstinės rezervacijos sąlygų laikymąsi iš jo pusės. Todėl Klientas pripažįsta, kad perskaitė, suprato ir sutiko su šiomis Išankstinės rezervacijos sąlygomis, kurių jis įsipareigoja laikytis, ir pareiškia, kad turi teisinių pajėgumų dalyvauti šioje veikloje.

Išskirtinai Išankstinės rezervacijos atžvilgiu sutartinius santykius tarp Kliento ir „Moller Baltic Import SE“ sudaro šie sutartiniai dokumentai (toliau - „Sutartis“):

visi „Volkswagen“ el. laiškai, išsiųsti „Moller Baltic Import SE“ ir „Volkswagen“ vardu, susiję su Išankstine rezervacija, ir vėlesni el. laiškai, siunčiami po el. laiško, kuriame apibendrinama Išankstinė rezervacija ir mokėjimas;

 • el. laiškas, kuriame apibendrinamas užsakymas ir mokėjimas;
 • el. laiškas, patvirtinantis mokėjimą ir atitinkamą sąskaitą faktūrą;
 • unikalus Išankstinės rezervacijos kodas.

Esant prieštaravimui tarp vienos ar kelių nuostatų, pateiktų pirmiau minėtuose dokumentuose, pirmenybė bus teikiama dokumentui, turinčiam aukštesnę galią pagal pirmiau nurodytą klasifikaciją. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Klientas gauna el. laišką, kuriame apibendrinama Išankstinė rezervacija, rezervavimo kodas ir mokėjimas. Klientui patariama atspausdinti šiuos dokumentus ir laikyti juos atskiroje ir saugioje vietoje.

4. Išankstinės rezervacijos ribos

Išankstinė rezervacija skirta Automobiliui, kuris bus prieinamas tik išankstiniams užsakymams Išankstinei rezervacijai 2019 m. rugsėjo mėn. Ši data yra orientacinė data. „Moller Baltic Import SE“ gali pakeisti užsakymų pateikimo pradžios datą, ypač dėl techninių ir pramoninių reikalavimų, keliamų automobilio gamintojui.

Atšaukus Automobilio pardavimą, „Moller Baltic Import SE“ atsiųs Klientui el. laišką, kuriame praneš apie šį atšaukimą, o sumokėta suma bus grąžinta per 5 dienas nuo atšaukimo. Išankstinė rezervacija per tam skirtą interneto svetainę www.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt ribota – vienas Automobilis vienam Klientui.

„ID.3“ Pirmoji specialioji laida apribota Lietuvoje 20 automobilių.  Neįvykdęs šios dalies, Klientas negalės pereiti prie Automobilio Išankstinės rezervacijos, tačiau jis gali užsiregistruoti laukiančiųjų sąraše, kad būtų informuotas apie „Volkswagen“ teikiamus pasiūlymus.

Išankstinė rezervacija yra asmeninė. Klientas negali perduoti jos trečiajai šaliai jokiu būdu, nesvarbu, nemokamai ar ne. „Moller Baltic Import SE“ pasilieka teisę atšaukti Išankstinę rezervaciją, jei asmuo, prašantis jos iš Atstovo, nėra tas, kuris atliko Išankstinę rezervaciją. Be to, „Moller Baltic Import SE“ pasilieka teisę atšaukti Išankstinę rezervaciją, kai tik paaiškėja, kad ji buvo atlikta siekiant perparduoti Automobilį. Atšaukus „Moller Baltic Import SE“ grąžins pinigus Klientui, atlikusiam Išankstinę rezervaciją.

5. Kliento kelionė

Speciali interneto svetainė www.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt leidžia Klientui pradėti Automobilio Išankstinę rezervaciją ir atlikti veiksmus, susijusius su jo Išankstine rezervacija, leidžiančius jam:

 • sužinoti prieinamą informaciją apie Automobilį tą dieną, kai specialioje interneto svetainėje www.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt rengiama su automobiliu susijusi konsultacija;
 • atlikti Automobilio Išankstinę rezervaciją, pasirinkti Atstovą tam skirtoje interneto svetainės www.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt skiltyje ir sumokėti Išankstinės rezervacijos mokestį, t. y. vieną tūkstantį (1 000) €; prieš bet kokį Išankstinės rezervacijos patvirtinimą ir apmokėjimą Klientas turi susipažinti su Išankstinės rezervacijos sąlygomis ir su jomis sutikti spustelėjęs mygtuką „Mokėti“;
 • gauti informaciją elektroninio pašto adresu, nurodytu kontaktinėje informacijoje Išankstinei rezervacijai, apie Automobilio charakteristikas, jo kainą, užsakymų pradžios datą;
 • atlikti savo Išankstinės rezervacijos atšaukimą ir susigrąžinti sumą, sumokėtą už Išankstinę rezervaciją.

Per Išankstinės rezervacijos procesą tam skirtoje svetainėje www.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt Klientas privalo pateikti tikslius ir naujausius savo duomenis. Neprisiimama jokios atsakomybės už Kliento pateiktus netinkamus, klaidingus, neišsamius ar netikslius duomenis arba nesant Kliento atnaujintai informacijai. Kliento asmeniniams duomenims, surinktiems per šios Išankstinės rezervacijos procesą interneto svetainėje www.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt, taikoma Privatumo politika, aprašyta www.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt, kurią Klientas pareiškia perskaitęs ir sutikęs su ja. Šie duomenys rodomi interneto svetainės www.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt apačioje.

Speciali interneto svetainė www.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt neleidžia Klientui pradėti nei Automobilio užsakymo, nei jo apmokėjimo, kurie turi būti vykdomi tiesiogiai tarp Kliento ir jo pasirinkto Atstovo nuo užsakymų pradžios datos.

6. Automobilio Išankstinės rezervacijos procesas

Išankstinė rezervacija suteikia Klientui unikalią galimybę iki 2019 m. rugsėjo mėn. vyksiančios oficialios pasaulinės premjeros iš anksto užsisakyti iki 1 iš 20 naujų „Volkswagen ID.3 1ST“ Pirmosios specialiosios laidos modelių automobilių, ir tokiu būdu aplenkti kitus, kurie dar neatliko Išankstinės rezervacijos.

Tuomet Klientas galės būti tarp pirmųjų „Volkswagen“ klientų, galinčių iš anksto užsisakyti Automobilį ir turėti išskirtinį modelį, kuris yra prieinamas tik pagal Pirmosios specialiosios laidos Išankstinę rezervaciją.

Norėdamas atlikti Išankstinę rezervaciją, Klientas privalo sumokėti „Moller Baltic Import SE“ vieną tūkstančio (1 000) € Išankstinės rezervacijos mokestį. Jei Klientas įformins savo Automobilio užsakymą su Atstovu, minėta suma jam bus grąžinta per 5 dienas po jo išankstinio užsakymo; jei Klientas nuspręs nepirkti Automobilio, suma bus grąžinta per 14 dienų nuo oficialaus išankstinio užsakymo pradžios.

Klientas pripažįsta ir sutinka, kad Išankstinė rezervacija pagrįsta informacija, kuri buvo pateikta ID. interneto svetainėje jos paskelbimo dieną, kad informacija nėra sutartinė ir kad „Moller Baltic Import SE“ vėliau gali ją papildyti ar pakeisti, išsiųsdama el. laišką adresu, kurį Klientas nurodė atlikdamas užsakymą. Klientas pripažįsta, kad Išankstinė rezervacija yra atskiras procesas, suteikiantis pirmenybės statusą, kuris nesukuria Klientui prievolės iš anksto užsisakyti. Galutinės užsakymo sąlygos nustatomos kitame užsakymo etape, kuris yra atskiras nuo Išankstinės rezervacijos procesas.

Klientui žinoma, kad informaciją apie galutines Automobilio charakteristikas, jo kainą ir orientacinę pristatymo datą Atstovas praneš prieš Automobilio užsakymo patvirtinimą.

Klientas turi galimybę bet kuriuo metu atšaukti Išankstinę rezervaciją ir atgauti sumokėtą sumą, laikydamasis sąlygų, apibrėžtų skyriuje Nr. 9. Teisė į Išankstinės rezervacijos atšaukimą ir mokesčio grąžinimą.

Prieš įforminant Išankstinę rezervaciją Klientui pateikiama Išankstinės rezervacijos sąlygų santrauka, kurioje nurodoma, kad Išankstinei rezervacijai numatytas vieno tūkstančio (1 000) € mokestis, įskaitant visas atšaukimo sąlygas.

Kai Išankstinė rezervacija bus patvirtinta ir „Moller Baltic Import SE“ gaus apmokėjimą, Klientas gaus el. laišką, kuriame bus pateikta ši informacija, taip pat el. pašto adresas ir užsakymo informacija specialioje interneto svetainės www.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt skiltyje, Kliento ir „Moller Baltic Import SE“ sutartis, Automobilio charakteristikos, kurios buvo pateiktos Išankstinės rezervacijos sąlygų santraukoje, mokėjimo patvirtinimas, priminimas apie sąlygas, kuriomis Klientas gali atšaukti Išankstinę rezervaciją.

Po Išankstinės rezervacijos Klientas elektroniniu paštu gaus papildomą informaciją, susijusią su Automobiliu, kaip ir kada jis bus prieinamas.

Kai Išankstinė rezervacija bus patvirtinta Klientui, „Moller Baltic Import SE“ informuos Kliento pasirinktą Atstovą ir perduos jam informaciją, susijusią su jo Išankstine rezervacija, įskaitant jo elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Atstovas susisieks su Klientu telefonu, kad susitartų dėl susitikimo, siekdamas aptarti Automobilio užsakymą.

„Moller Baltic Import SE“ negali pradėti Išankstinės rezervacijos, jei bus pasiekta Lietuvoje 20 automobilių kvota, numatyta šiai ribotai „ID.3“ pirmajai specialiajai laidai.

„Moller Baltic Import SE“ Išankstinę rezervaciją gali atšaukti šiais atvejais:

 1. Klientas iki Išankstinės rezervacijos išankstinio užsakymo pabaigos nesudarė Automobilio pirkimo sutarties su Atstovu;
 2. „Volkswagen AG“ priima sprendimą negaminti Automobilio;
 3. asmuo patvirtina, kad Išankstinę rezervaciją atliko ne pats Klientas.

Išankstinės rezervacijos laikotarpiu sumokėta suma bus grąžinta Klientui per 5 dienas nuo prašymo grąžinti sumą dienos; arba bet kuriuo atveju, net nesant užsakymui, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo oficialaus serijinio modelio užsakymo pradžios.

Per Išankstinę rezervaciją Kliento sumokėtai sumai netaikomos palūkanos. Atšaukimo atveju grąžinama suma bus lygi Kliento sumokėtai sumai.

Bet koks patvirtintos ir apmokėtos Išankstinės rezervacijos pakeitimas, pvz., Kliento kontaktinių duomenų pakeitimas ar iš pradžių pasirinkto Atstovo pakeitimas, turi būti atšauktas pagal 9 straipsnį TEISĖ Į IŠANKSTINĖS REZERVACIJOS ATSISAKYMĄ, ATŠAUKIMĄ IR MOKESČIO GRĄŽINIMĄ, o tada Klientas, įtraukęs norimus pakeitimus, turės patvirtinti naują Išankstinę rezervaciją. Toks pakeitimas reiškia, kad Klientui bus grąžinta 1 000 €, sumokėtų už atšauktą Išankstinę rezervaciją, o vėliau Klientas vėl atliks 1 000 € apmokėjimą už naują Išankstinę rezervaciją.

7. Išankstinės rezervacijos apmokėjimas

Mokėjimas atliekamas „Visa“ arba „Mastercard“ kredito kortele arba per „Paypal“ sąskaitą. Mokėjimo paslaugą teikia „Swedbank“, pripažintas kaip teikiantis saugias elektronines mokėjimo paslaugas.

Klientas pateikia savo kredito kortelės duomenis, vadovaudamasis saugaus mokėjimo proceso instrukcijomis.

Klientas garantuoja, kad jis turi reikiamus įgaliojimus naudoti „Moller Baltic Import SE“ siūlomą internetinį mokėjimo būdą. „Moller Baltic Import SE“ pasilieka teisę sustabdyti Išankstinę rezervaciją, jei oficialiai akredituotos įstaigos atsisako išduoti leidimą mokėti kredito kortele.

Kliento atliktas mokėjimas laikomas atliktu tik po to, kai „Moller Baltic Import SE“ faktiškai gaus mokėtinas sumas.

8. Automobilio konfigūracija

Speciali interneto svetainė www.volkswagen.lv/www.volkswagen.ee/www.volkswagen.lt neleidžia Klientui įforminti užsakymą ir naudoti mokėjimą kaip Automobilio depozitą.

Kai Išankstinė rezervacija bus patvirtinta, „Moller Baltic Import SE“ perduos Kliento užsakymo laikotarpiu pasirinktam Atstovui informaciją, susijusią su Kliento Išankstine rezervacija, įskaitant jo elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.

Tuo pačiu metu „Moller Baltic Import SE“ išsiųs Klientui el. laišką, skirta priminti jam apie užsakymo laikotarpio atidarymo datą ir išsamią informaciją apie atitinkamą Atstovą ir informuos jį, kad su juo susisieks šis Atstovas, kad galėtų tęsti Automobilio užsakymo procesą. 

Atstovas susisieks su Klientu telefonu, kad pakviestų jį susitarti su juo ir inicijuoti automobilio užsakymo procesą.

Klientas ir Atstovas susitars dėl Automobilio užsakymo sąlygų, įskaitant Automobilio konfigūraciją, jo kainą, jo finansavimo sąlygas ir pristatymo datą. Automobilio pardavimo sutartį sudarys Atstovas ir Klientas.

9. Teisė į Išankstinės rezervacijos atšaukimą ir mokesčio grąžinimą

Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Išankstinę rezervaciją, neprivalėdamas aiškinti savo sprendimo, kol su Atstovu nepasirašyta pirkimo sutartis dėl Automobilio užsakymo.

Klientas pats turi įvertinti pirmiausia pagal informaciją, kuri jam bus išsiųsta Išankstinės rezervacijos laikotarpiu, ar jis nori išlaikyti savo Išankstinę rezervaciją, ar ne.

Norėdamas pasinaudoti teise atšaukti, Klientas privalo pranešti „Moller Baltic Import SE“ apie sprendimą atšaukti. Šiam tikslui „Moller Baltic Import SE“ siūlo Klientui kelis būdus, kaip jis galėtų pasinaudoti savo atšaukimo teise:

 1. iš puslapio apačios, kur pateikiamas jo Išankstinės rezervacijos apibendrinimas;
 2. iš Kliento gauto el. laiško, patvirtinančio jo Išankstinė rezervaciją;
 3. iš specialios interneto svetainės [id.volkswagen.ee] [id.volkswagen.lt] apačios;
 4. iš dažniausiai užduodamų klausimų.

Instrukciją rasite pagal Dažniausiai užduodamų klausimų skyriuje esantį klausimą „Kaip atšaukti Išankstinę rezervaciją?“. 

„Moller Baltic Import SE“ grąžins Klientui sumokėtą sumą ne vėliau kaip per 5 banko darbo dienas nuo Išankstinės rezervacijos pradžios dienos, tuo pačiu mokėjimo būdu, kuris buvo naudojamas sandoriui atlikti.

Bet kuriuo atveju suma bus grąžinta Klientui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo oficialių serijinio modelio užsakymų pradžios.